Admitere la Școala Profesională

Acestea sunt codurile corespunzătoare specializărilor pentru clasele a IX-a școală profesională, din școala noastră, în anul 2022-2023:
PROF COD
Elevii care vor urma cursurile pe filiera tehnologică – școală profesională vor avea mai multe avantaje: atestatul de calificare profesională recunoscut în statele Uniunii Europene, dar şi susţinerea financiară sub formă de bursă lunară din partea statului şi stimulente financiare din partea partenerului de practică,
La învăţământul profesional se pot înscrie absolvenţii de gimnaziu promoţia 2022, precum şi cei din seriile anterioare, „care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023“.
Pregătirea practică este organizată atât în şcoală, cât şi la agentul economic, iar programul de pregătire este stabilit de şcoală împreună cu acesta. „În primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la agentul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului, în al doilea an, aproximativ 60%, iar în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice, pentru elevii de la școala profesională.
În vederea asigurării unei pregătiri de specialitate corespunzătoare a elevilor, şcoala a încheiat convenţii de colaborare cu agenţi economici din proximitatea colegiului, printre care: S.C. ZENTIVA S.A. și S.C. BIOTEHNOS S.A.
La aceștia organizăm vizite de orientare profesională, precum și pregătire practică, pentru a înțelege mai bine care sunt specificitățile și rigorile activităților în care te putem pregăti.

Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere între învățământul liceal și învățământul profesional sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul nu participă la procesul de admitere în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023.

Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației.

 

Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care nu au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 și care nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ pot participa la procesul de admitere în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023.

Pentru admiterea în învățământul profesional și învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023, Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, precum și pentru elevii rromi, locuri distincte în unitățile de învățământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi. Informațiile referitoare la locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES, precum și pentru candidații rromi: condițiile de înscriere, data-limită de înscriere, unitățile de învățământ la care sunt alocate locurile respective etc. sunt cuprinse în broșura de admitere.

Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă, respectiv copiile certificatelor de orientare școlară și profesională emise de centrul municipiului București de resurse și asistență educațională se depun de către candidații care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES la unitatea de învățământ din care provin candidații, în termenul precizat în calendar.

Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES și pentru candidații rromi la calificările la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere, independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.

Locuri distincte la calificări din învățământul dual în unitățile de învățământ de masă destinate candidaților cu CES și candidaților de etnie rromă se pot aloca numai cu acordul scris al operatorilor economici parteneri ai unităților de învățământ.

Înscrierea candidaților

 – Înscrierea candidaților în  învățământul profesional, se face în urma unui proces de orientare și consiliere a elevilor.

– Înscrierea candidaților în vederea admiterii în  învățământul profesional a elevilor din clasa a- VIII-a, se realizează pe baza fișei de înscriere în   învățământul profesional, eliberată de unitatea de  învățământ gimnazial.

La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe

În etapele procesului de admitere în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022-2023, care presupun comunicarea/afișarea rezultatelor, datele personale ale candidaților: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri individuale).

Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul admiterii în învățământul profesional și dual de stat sunt: codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, școala de proveniență, limba maternă, media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învățământ în care a fost repartizat, calificarea la care a fost repartizat.

– Aceste informații se afișează în format letric sau în format electronic la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare, dar și pe pagina de internet a Ministerului Educației.

– Ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației și a unităților de învățământ/inspectoratelor școlare a informațiilor menționate la alin. (1) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării.

Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ/inspectoratelor școlare a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării.

– Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.

– Secretarul afișează lista tuturor candidațiilor înscriși în unitate, pe domenii ale pregătirii de bază, cel mai târziu pânâ în prima zi de înscriere stabilită prin calendar, componența dosarelor de înscriere, orarul de inscriere, perioada de desfășurare și sala în care se efectueză înscrierea.

– Membrii comisiei înmânează solicitanților formularul de înscriere pe care aceștia îl completează.

– Membrii comisiei verifică dosarele de înscriere, trec în registrul de înscriere datele stabilite și numerotează dosarele primite.

– Părintele care însoțește elevul semnează fişa de înscriere, după ce a verificat corectitudinea datelor înscrise și este informat în legătură cu procedurile referitoare la prezentarea elevului la etapa de admitere.

– La sfârșitul zilei dosarele se depun la secretariat.

– La încheierea perioadelor de înscriere menționate în calendarul admiterii în învățământul profesional, comisia de admitere transmite în format electronic și în scris, către Comisia de admitere a municipiului București, pentru învățământul profesional, lista candidațiilor înscriși la învățământul profesional.

– Lista candidațiilor înscriși  la învățământul profesional, este afișată conform calendarului admiterii în învățământul profesional, la sediul unității de învățământ, împreună cu graficul de desfășurare a probei suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ. În listele afișate se va menționa expres anularea înscrierii în învățământul profesional a candidaților care nu au promovat clasa a- VIII-a.

Proba suplimentară de admitere

             Proba suplimentară de admitere se desfășoară, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional, doar în cazul în  care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ.

Proba suplimentară de admitere se susține din disciplina Educație tehnologică și aplicații practice pentru clasa a-VIII-a.

Proba suplimentară de admitere este de tip probă scrisă.

Durata probei suplimentare de admitere este de 2 ore

Admiterea şi afişarea rezultatelor

Admiterea în învăţământul profesional  se realizează, în fiecare etapa, astfel:

– în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului; în portofoliul educațional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învățământul profesional, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a, care are o pondere de 20%;

– în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere și în proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, in ordine, următoarele criterii:

– Media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;

– Media generală de absolvire a claselor a V- a –  a VIII-a;

În cazul in care, pe ultimul loc există candidaţi care au mediile de admitere, precum si mediile menţionate mai sus, egale, atunci toţi aceşti candidaţi, sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitata.

 

Calculul mediei de admitere în învăţământul profesional  se face astfel:

În cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ

MAÎP = MA = (20 ABS + 80 EN) /100, unde:

MAÎP = Media de admitere în învăţământul profesional.

MA = Media de admitere calculată

ABS = Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a

EN = Media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii claselor a VIII-a

În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ

MAÎP= (70 MA+30 PSA) / 100, unde:

MAÎP = Media de admitere în învăţământul profesional

MA = Media de admitere calculată

PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unittea de învăţământ.

Pentru candidaţii care nu au susţinut Evaluarea Naţionala, se consideră media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII –a este 1: EN=1.

Media de admitere în învăţământul profesional este utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaţilor admişi.

Listele cuprinzând candidaţii admişi, respectiv respinşi la învăţământul profesional se întocmesc la Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” şi se transmit la Comisia de admitere a municipiului Bucureşti pentru  învăţământul profesional, după fiecare etapă de admitere, conform Calendarului admiterii.

După validarea listelor de către Comisia de admitere a municipiului Bucuresti pentru  învăţământul profesional, aceasta se afişează la sediul Colegiului Tehnic „Costin D. Neniţescu”.

Dupa afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional, pe perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional, candidaţii depun, la Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

a) Fişa de inscriere în învăţământul profesional

b) Certificatul de naştere, in copie

c) Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională

d) Foaia matricolă pentru clasele a V-a/ a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire)- original

e) fişa medicală

Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învătământul profesional, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învătământul profesional.