Conform ORDINULUI nr. 5.870 din 22 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2022 a Precizărilor privind aplicarea ordinului ME nr 5870 – Nr. 109 /21.01.2022  și ordinului ME nr. 3073/31.01.2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, bursele se definesc și se acordă astfel:

Elevii înscrisi la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal și profesional, beneficiază lunar de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în continuare burse.

Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă pe perioada vacantelor școlare, cu excepția următoarele situații:

  • elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/ semestru;
  • absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;
  • elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

 

            Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, denumit în continuare ME;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației;

d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.

            Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță   este aprobată și publicată de ME.

            Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se poate acorda în semestrul al II-lea al anului școlar și pe baza rezultatelor obținute în semestrul I.

            Pot primi bursa doar elevii promovați.

            Bursele de performanță se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute, atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.

            Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

            a) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;

            b) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;

            c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea;

            d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de ME;

            e) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.

            Bursele de merit obținute conform prevederilor  a), b), c), se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

            Lista elevilor care beneficiaza de bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. a)-c) este revizuita semestrial.

      Prin revizuirea semestriala a listei elevilor care beneficiaza de burse de merit conform prevederilor alin. (1) lit. a)-c) se intelege:

 a) suplimentarea numarului de beneficiari cu elevii din clasa a V-a si a IX-a care se incadreaza in criteriile generale de acordare a burselor incepand cu semestrul al II-lea;

b) eliminarea din lista a celor care si-au pierdut calitatea de elev in respectiva unitate de invatamant si a celor care nu se mai incadreaza in prevederile alin. (1) lit. a).

 Situatia scolara pe primul semestru nu genereaza revizuirea listei elevilor care beneficiaza de bursele de merit, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c).

            Lista competițiilor școlare naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit menționate, este aprobată și publicată de ME.

            Bursele de merit se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate .

            Bursele de merit se acorda elevilor pe baza rezultatelor obtinute conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a)-e), atestate prin documente scolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unitatii de invatamant, de pe diplomele obtinute la competitii, la propunerea dirigintelui, nefiind conditionate de depunerea unei cereri in acest sens.

             Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

            a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;

            b) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;

            c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea.

            Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

            Pentru obtinerea bursei de studiu, elevii majori sau parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de invatamant o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, in primele 20 de zile lucratoare ale fiecarui semestru.

            Pentru acordarea bursei de studiu, începând cu semestrul al II lea, se are în vedere salariul minim net pe economie din lunile în care s-a calculat venitul mediu lunar pe membru de familie, respectiv octombrie-decembrie 2021, astfel: 1524 lei respectiv 1540 pentru salariatul care are în întreținere  o persoană, 1556 lei pentru salariatul care are în întreținere  2 persoane, 1572 lei pentru salariatul care are în întreținere 3 persoane, 1604 lei pentru salariatul care are în întreținere  4 sau mai multe persoane.

            La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii precum și venitul din bursa acordată fraților/surorilor elevului, dacă acestea au fost acordate neăntrerupt în perioada în care s-a calculat venitul.

            Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

            Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.

             Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

     Lista elevilor care beneficiaza de bursele de ajutor social obtinute in baza prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a)-d) este revizuita semestrial, dupa cum urmeaza: se adauga listei beneficiarilor de burse sociale din semestrul I acei elevi care fac dovada incadrarii in conditiile prevazute de art. 14 alin. (1) lit. a)-d), prin raportare la venitul minim net in vigoare la data depunerii solicitarii.

            Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

            Bursele de ajutor social se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, inscrisi la cursurile cu frecventa, inclusiv celor scolarizati la domiciliu sau care urmeaza cursurile in scoala de spital, care se incadreaza in cel putin una dintre urmatoarele situatii:

            a) elevi proveniti din familii care nu realizeaza un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia familiala complementara si alocatia pentru copii. Se va lua in calcul salariul minim net pe economie in vigoare la data depunerii cererii.            

            Pentru acordarea bursei sociale, începând cu semestrul al II lea, se are în vedere salariul minim net pe economie din lunile în care s-a calculat venitul mediu lunar pe membru de familie, respectiv ianuarie-decembrie 2021, astfel: 1524 lei respectiv 1540 pentru salariatul care are în întreținere  o persoană, 1556 lei pentru salariatul care are în întreținere  2 persoane, 1572 lei pentru salariatul care are în întreținere 3 persoane, 1604 lei pentru salariatul care are în întreținere  4 sau mai multe persoane.

            La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii precum și venitul din bursa acordată fraților/surorilor elevului, dacă acestea au fost acordate neăntrerupt în perioada în care s-a calculat venitul.

            b) elevi orfani, elevi aflati in intretinerea unui singur parinte si elevi abandonati de parinti asupra carora a fost instituita o masura de protectie speciala, respectiv plasamentul/ plasamentul de urgenta, acordarea bursei nefiind conditionata de venitul net lunar al familiei.

            În categoria elevilor care pot beneficia de bursă socială  de orfan se incadreaza elevii orfani sau elevii crescuți de un singur părinte sau elevii abandonati de parinti asupra cărora a fost instituită o masura de protectie sociala dispusă de către Comisia pentru protectia copilului sau, după caz, instanța judecătorească, în condițiile legii. Protectia speciala a copilului reprezinta ansamblul masurilor, prestatiilor și serviciilor destinate ingrijirii și dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv. de ocrotirea părinților săi sau a celui care, în vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi plasat în grija acestora și se aplica următoarelor categorii de copii: copilul ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a putut fi instituita tutela; copilul care, in vederea protejarii intereselor sale nu a putut fi lasă în grija părinților din motive neimputabile acestora; copilul abuzat sau neglijat; copilul găsit sau copilul părăsiți în unități sanitare; copilul care a savarsit o fapta neprevazuta de legea penală și care nu răspunde penal. Pentru categoria de elevi prevăzută la art. 14, alin. b), cererea depusă în vederea obținerii bursei de ajutor social va fi însoțită de documentele care atesta măsurile dispuse de Comisia pentru protecția copilului sau, după caz, de instanța judecătorească. Prin copil crescut de un singur părinte se înțelege copilul aflat în întreținerea unui singur părinte; autoritatea parinteasca se exercita de către un singur părinte.

            c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;

II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;

III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;

IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;

V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;

VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;

VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;

VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;

IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;

X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;

XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);

XII. boli genetice;

XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;

XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;

     d) elevi din mediul rural, care sunt scolarizati intr-o alta localitate, intrucat nu au posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind conditionata de venitul net lunar al familiei.

            Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

            Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de invatamant o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, in primele 20 de zile lucratoare ale fiecarui semestru.

            Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. Elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori proveniți din familii al căror venit s-a modificat pe parcursul semestrului I, astfel incat sa corespundă criteriilor generale prevăzute la acordarea burselor sociale, pot depune cerere pentru acordarea bursei sociale în semestrul II.

             Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie.

            Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor specificate la bursa de studiu sau ajutor social.

            Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

            Toate categoriile de elevi care beneficiază de burse sociale primesc burse de ajutor social și pe perioada vacanțelor școlare.

            Criteriile generale de acordare a burselor de ajutor social pentru categoriile de elevi prevăzute care se încadreaza pentru bursa sociala medicală, orfan, mediu rural nu condiționează acordarea acestora de venitul net lunar pe membru de familie. Prevederea se aplica pentru categoria de beneficiari care nu realizează venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie.

DISPOZIȚII FINALE

            Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

             Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

             Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.

     Pentru elevii din invatamantul liceal, filiera tehnologica, si din invatamantul profesional, media semestriala avuta in vedere pentru acordarea burselor de merit si de studiu se va calcula ca medie aritmetica, fara a se lua in calcul media pentru modulele ce se finalizeaza pe parcursul semestrului II.

            Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare, în următoarele situații:

a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/ semestru;

b) absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;

c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

            În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (3) din legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare, criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de către Ministerul Educației iar criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de invatamant, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. La stabilirea criteriilor specifice și, ulterior, a documentelor justificative care decurg din acestea, pentru bursele a căror acordare necesita adeverințe de venit, respectiv bursele de studiu și cele de ajutor social, unitățile de invatamant vor stabili/solicita doar documente relevante în stabilirea venitului (adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice/adeverința de venit eliberată de angajator/talon de șomaj/talon de pensie. pensie alimentară, alocatie copii și declarație pe propria răspundere).

            Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, etnia, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse sau oricare alte criterii discriminatorii.