CNsigla noua
Regulament scoala/Codul etic
nenitescu

 

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetării Stiintifice

Modificari din 02.10.2018  la Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din 31.08.2016

download

 

CODUL ETIC AL PROFESORULUI

        O educaţie publică de calitate, piatră de temelie a societăţii democratice, are rolul de a asigura şanse egale pentru toţi copiii şi tinerii şi este fundamentală pentru bunăstarea socială prin contribuţia sa la dezvoltarea economică, socială şi culturală. Profesorii şi personalul din educaţie au responsabilitatea de a întări încrederea generală a publicului în standardele serviciilor ce sunt aşteptate de la toţi cei implicaţi în această importantă activitate.

pdf-icon-copy-min

REGULAMENT INTERN

pdf-icon-copy-min

DIN CUPRINS

CAPITOLUL I.    DISPOZITII  GENERALE

CAPITOLUL II.     ORGANIZAREA MUNCII

CAPITOLUL III.  DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

CAPITOLUL IV.   NORME PRIVIND PROTECTIA , IGIENA SI  SECURITATEA ÎN MUNCA

CAPITOLUL V.   DISCIPLINA MUNCII SI RASPUNDEREA DISCIPLINARA (SANCTIUNI)

CAPITOLUL VI.  EVALUARE SI RECOMPENSE

CAPITOLUL VII.  NORME PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII

CAPITOLUL VIII. PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI UNITATII

CAPITOLUL IX.   REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN UNITATE

CAPITOLUL X.   DISPOZITII FINALE

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 
AL  COLEGIULUI TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU"

pdf-icon-copy-min

Capitolul 1. Cadrul de reglementare         

Capitolul 2. Organizarea unităţii de învăţământ       

Capitolul 3.

3.1. Managementul unităţilor de învăţământ        

3.2. Consiliul de administraţie          

3.3. Directorul            

3.4. Personalul unităţilor de învăţământ         

3.5. Personalul didactic           

3.6. Personalul nedidactic           

3.7. Evaluarea unităţii de învăţământ         

3.8. Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ       

3.9. Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ    

3.10.Tipul şi conţinutul documentelor manageriale      

Capitolul 4. Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ    

4.1. Consiliul profesoral           

4.2. Consiliul clasei           

4.3. Catedrele/comisiile metodice         

Capitolul 5. Responsabilităţi ale personalului didactic din unitatea de învăţământ 

5.1. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare  

5.2. Profesorul diriginte          

5.3. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar   

5.4. Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea

       interculturalităţii          

5.5. Comisia de control managerial intern       

Capitolul 6

Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic  16

Capitolul 7. Elevii - Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar 

7.1. Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev -beneficiar primar al educaţiei  

7.2. Drepturile elevilor ca beneficiari primari ai educaţiei     

7.3. Obligaţiile elevilor - beneficiarii primari ai educaţiei     

7.4. Recompense şi sancţiuni ale beneficiarilor primari ai educaţiei    

7.5. Consiliul elevilor          

7.6. Activitatea educativă extraşcolară        

Capitolul 8. Evaluarea elevilor – beneficiarii primari ai educaţiei 

8.1. Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare     

8.2. Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ      

Capitolul 9.Transferul elevilor - beneficiarii primari ai educaţiei     

Capitolul 10. Partenerii educaţionali        

10.1. Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali     

10.2. Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali     

10.3. Adunarea generală a părinţilor        

10.4. Comitetul de părinţi          

10.5. Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi     

10.6. Contractul educaţional         

10.7. Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/protocoale, scoală - alţi parteneri educaţionali   35

Capitolul 11. Dispoziţii finale şi tranzitorii        

Anexa 1. Lista orientativă a comisiilor de lucru care funcţionează la nivelul Colegiului Tehnic ”COSTIN D. NENITESCU        

Anexa 2. Modelul contractului educaţional       

Anexa 3. Abateri disciplinare pentru elevi şi sancţionarea lor   

Anexa 4. Atribuţiile elevului de serviciu       

Anexa 5. Procedura generală de intervenţie la nivelul Colegiului Tehnic ”COSTIN D. NENIŢESCU”  în situaţii de violenţă          

Anexa 6. Procedura generală de intervenţie la nivelul Colegiului Tehnic ”COSTIN D. NENIŢESCU” în situaţii de violenţă ce necesită intervenţia poliţiei/ jandarmeriei/ poliţiei locale/ambulanţei.

Anexa 7. Nomenclatorul actelor de violenţă